Skip to content

List of team member of Chinese women football is newest battle array of assemble for training 29 people list: Shadow of Wang Shuang plum presents as leading role

List of team member of Chinese women football is newest battle array of assemble for training 29 people list: Shadow of Wang Shuang plum presents as leading role

To prepare for war preelection of Olympic Games of cup of 2019 East Asia, 2020 Tokyo is surpassed, china is sufficient assist announce Chinese women football now newest assemble for training 30 people list, the group of nation of Chinese women football that Gu Xiuquan heads will begin to prepare for war at was in Wuhan to build up on November 16.

W

上海千花网论坛
omen football is specific name sheet is as follows:

Jiangsu Su Ning: 10 thousand flexibly, Di Qing reed, Li Mengwen, Tang Jiali, Yao Lingwei, Ma Jun, Yang Li, Peng Shimeng

Beijing north accuses: Fir of fir of quaint sand, Liu, Wang Yan

Bank of Shanghai farming merchant: Fang Jie, Zhang Xin

Guangdong brightness fine horse: Luo Guiping, Li Ying

Course of study of Changchun masses buy: Month of abundant of Zhang Rui, Kong Qi, Pang

Henan badge business: Xu Meishuang

Dalian: Huang Wang, Song Duan, Bi Xiaolin

Wu

上海千花网论坛
han river is old: Yue Yun of Wang Shuang, Zhu Yu, Wang Ying, Wu Haiyan, Lin Yuping, Yao Wei, Lv

Shandong body colour: Yang Man

Original title: Government of Chinese women football announces name of assemble for training of East Asia cup is single shadow of Wang Shuang plum presents as leading role responsibility edits: Li Xiaoling